یکی از عوامل اعتماد بنفس

دکتر علی صدرا

یکی از عوامل اعتماد بنفس

18 مرداد 1397

چقدر كارهاي نيمه تمام داري؟
چقدر تعداد اين كارهاي نيمه تمام مي تواند به طور ناخودآگاه

و خودآگاه روي باورمان براي شروع يك كار تازه تاثير بگذارد؟
خودباوري و اعتماد به نفس مان را با تمام كردن كارهايمان تقويت كنيم.
كتابي را شروع كرديم و نيمه تمام رهايش كرديم.
مهارتي را شروع كرديم به يادگيري ولي رهايش كرديم.
براي ارتقاء تحصيلي برنامه ريزي كرديم رفتيم ولي نيمه كاره رهايش كرديم.
ورزش را شروع مي كنيم ولي نيمه كاره...
پس از همين حالا كارهاي نيمه كاره رها شده را تمام كنيم و كاري را شروع كنيم كه بتوانيم تمامش كنيم...