چكيده ي مطالب عيد فطر

چكيده ي مطالب عيد فطر

27 مرداد 1393

_امیدوارم در این ماه مبارک مطابق با آنچه در آغاز ماه مبارک و در ذکر معانی رمضان عرض شد هم بدی ها را سوزانده باشیم و هم زشتی ها را صیقل زده باشیم و هم خنکای باران پاییزی بهره برده باشیم.که اگر چنین باشد حکایت ما حکایت نوزادی است که تازه متولد شده است...
_و خدای ناکرده حکایت ما و رمضان،حکایت یخ فروشی نباشد که از او پرسیدند: فروختی؟ پاسخ گفت:نخریدند...تمام شد.
استاد در ادامه به تشریح فرازی از مناجات امام سجاد (ع) در وداع با ماه مبارک رمضان پرداختند.
رمضان:سلام بر تو با دو شب قدر تو که از هزار ماه بهتر بود، سلام بر تو باد و به فضل تو که از آن فضائل محروم گشتیم. سلام بر برکات تو که از ما ربوده شد. سلام بر ت باد که بر ما برکات فروان دارد نمودی و پلیدی های گناهان را از ما شستی.
_در پایان استاد به مناسبت اینکه روز عید فطرفرصتی است تا به قبر و قیامتمان هم بیندیشیم یادآور شدند اینکه روز عید فطر غسل می کنیم و به سوی مصلا ها می شتابیم ودر صفوف نماز به پای می ایستیم، یادآور قبر و قیامت است به بیان حکایتی تمثیلی پرداختند:
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺗﺎﺑﺤﺎﻝ ﮔﺮﯾﻪ کردی
ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻨﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯽ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ

"ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﯼ
ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ ،ٰٰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﻔﺎﺷﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺵ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻔﺸﻢ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ
ﺑﺪﻭﺯ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ! ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ .

"ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﯼ
ﺟﺎﻥ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﯽ
ﺁﺏ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ
ﺑﻮﺩ .ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﻧﻮﺯﺍﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻣﺪ
ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺰﻓﺘﻢ . ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ
ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮﺩﻡ .

" ﺗﺮﺳﻢ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺟﺎﻥ
ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ ، ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻭﺣﺸﺖ
ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻡ ...

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺁﻥ
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ... ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮﯾﺴﺘﯽ ، ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ .

"ﻫﺮ ﮔﺰ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺩﺭ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ "

در حاشیه نیز استاد به مناسبت عید فطر و ایام جشن در لابه بلای مطالبشان به شوخی هایی با حضار نیز پرداختند:
_میگن بعد از اتمام ماه مبارک رمضان
فرشته ها از مسلمینی که جان سالم به در بردن
تست دوپینگ بعمل میارن!!!
_ بايد هزاران مرتبه خدا رو شکر کنيم که ماه رمضان مثل ربيع و جمادي رمضان الثاني نداره !!!
_ﻣﻮﺭﺩ ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻟﻘﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺤﺮﻱ ﺭﻭ اﻳنﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ اﺫاﻥ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ اﺯ ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ!!

همچنین در این جلسه استاد از خانم ها کتیرایی، فرسایی و ابراهیمی به دلیل حضور ذهن قرآنی شان تجلیل به عمل آوردند.

بعد ازین اگر یادتان بود و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید.