نمونه فرم های پرسشنامه

دکتر صدرا پرسشنامه

نمونه فرم های پرسشنامه

06 مرداد 1395

مخصوص دانشجویان واحد ایران خودرو

دانشجویان گرامی

از شما تقاضا میشود آمارهای صحیح و واقعی ارایه دهید.

۵۰ الی ۱۰۰ پرسشنامه توزیع کنید و در نهایت در 3 الی 5 برگ حلاصه پژوهش خود را ارایه دهید.