نمونه سوالات درس فلسفه اخلاق

استاد علی صدرا فلسفه اخلاق

نمونه سوالات درس فلسفه اخلاق

19 دی 1393

برخی نمونه سوالات درس فلسفه اخلاق:

1. برخی معانی بسم الله الرحمن الرحیم را ذکر کنید.

2.تفاوت بین اسم و مسمی را با ذکر مثال بیان کنید.

3.برخی دلایل انرژی داشتن اسامی و کلمات را ذکر کنید.

4. با توجه به آیة الکرسی برخی دلایل شیدایی بی نظیر الله را ذکر کنید.

5. با بیان مسایل فلسفه، جایگاه دانش اخلاق را مشخص کنید.

6.با بیان تقسیم بندی علوم از نظر ارسطو جایگاه دانش اخلاق را ذکر کنید.

7. مراحل سه گانه ارزش آفرینی را نام برده و به اختصار تو ضیح دهید.

8. ارزش چیست؟ اقسام آن را ذکر کنید.

9. برخی ارزش های مورد تمایل انسان را نام برده و برای هر کدام مثالی بزنید.

10. ارزش های مطلق و نسبی را با مثال توضیح دهید.

11. دانش اخلاق را تعریف کنید.

12. برخی مفاهیم و اصطلاحات اخلاقی را نام ببرید.

13. مقصود از احکام اخلاقی و تکلیف چیست؟

14. مقصود از حق چیست؟ اقسام آن را نام برده و توضیح دهید.

15. عدالت را تعریف کرده و برخی اقسام آن را با مثال ذکر کنید.

16. احسان و برخی مصادیق آنرا در قرآن ذکر کنید.   

17. صبر را از دیدگاه امام علی علیه السلام بیان کنید.

18. ملاک های دوستی چیست؟

19. آیا اخلاق نسبی است یا مطلق؟

20. خلاصه ی نظریه ی اخلاقی سودگرایان را ذکر کنید.

21. بر طبق اخلاق فلسفی فضایل را طبقه بندی کنید.

22. خلاصه نظریه ی اخلاقی ابن سینا را ذکر کنید.