نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی(1)

استاد علی صدرا اندیشه اسلامی (1)

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی(1)

23 دی 1393

برخی نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی (1)

1- امیرمومنان علی (ع) می فرماید: "کسی که  به ..... دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است.

1)خداشناسی                     2)خودشناسی                                3)هستی شناسی                             4)شناخت شناسی

2- نقطه ی آغاز شناخت چیست؟

1)سرمایه ی وجودی           2)شناخت شناسی                            3)اعتقادات دینی                             4)هستی شناسی

3- این سخن از کیست؟"انسان قبل از هر چیز به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی های خود بپردازد."

1)رنه دکارت                    2)برتراند راسل                             3)ایمانوئل کانت                             4)ویکتور هوگو

4- مقدمه ی محبت و معرفت به خدا چیست؟

1)ایمان                           2)خودشناسی                                3)جهان شناسی                              4)خداشناسی

5- از آیه "و الله یتوفی الا نفس حین موتها" کدام یک از موارد زیر مفهوم می گردد؟

1-)دو ساحتی بودن انسان      2)متلاشی شدن بدن پس از مرگ         3)بقای روح بعد از مرگ تن              4)ادامه حیات تن پس از مرگ

6- "توفی" به چه معناست؟

1) پرداختن                      2)گرفتن و اخذ روح                        3)سلب کردن                                4)ایجاب کردن

7- اساسی ترین خاصیت جسم چیست؟

1)قسمت پذیری                  2)قسما ناپذیری                              3)دو ساحتی بودن                           4)تک ساحتی بودن

8- تمایز شناخت نظری از شناخت عملی مربوط به ...... است.

1)متعلق شناخت                 2)قوه شناخت                                3)کیفیت شناخت                             4)کمیت شناخت

9- علم انسان به درختی که در مقابل اوست چگونه است؟

1)حصولی                       2)حضوری                                  3)علمی                                      4)عملی

10- علم مستقیم انسان به متعلق شناخت و یا وجود واقعی و عینی آن چه نامیده می شود؟

1)حصولی                       2)حضوری                                  3)فلسفی                                      4)تجربی

11- علم به تکلیف و وظایف انسان مربوط به حکمت ...... است.

1)نظری                          2)عملی                                      3)علمی                                      4)معرفتی

12- تمایلاتی که با روح انسان سرشته شده اند به ...... انسان مربوط می شوند.

1)بعد ادراکی                    2)بعد حصولی                               3)بعد گرایشی                               4)بعد حضوری

13- حضرت علی (ع) می فرمایند:" خداوندا،تو قلب ها را بر....... خود آفریده ای"

1)معرفت                        2)محبت                                      3)حکمت                                     4)بصیرت

14- محور تعالیم ادیان چیست؟

1)روح                           2)یکتاپرستی                                 3)معاد                                        4)جسم و روح

15- جایگاه ایمان......است.

1)قلب                            2)عقل                                        3)روح                                       4)فطرت

16- .....به معنی جاگیر شدن اعتقاد در قلب است.

1)دین                             2)فطرت                                     3)ایمان                                       4)حکمت

17- آیه ی کریمه ی "وجحدو بها و استیقنتها ظلما و علوا" در شأن چه قومی نازل گشت؟

1)قوم حضرت یونس(ع)       2)برادران حضرت یوسف(ع)                        3)بنی اسرائیل                               4)قوم  حضرت نوح(ع)

18- بدترین جنبندگان نزد خدا چه کسانی هستند؟ کسانی که......

1)ازدواج نمی کنند.             2)صله رحم نمی کنند.                      3)تعقل نمی کنند.                            4)ایمان نمی آورند.

19- کمترین مرتبه ایمان از نظر امام صادق (ع) چیست؟

1)گواهی به وحدانیت خدا و بندگی او                                        2)گواهی به رسالت محمّد(ص) و اطاعت از حق

3)شناخت امام عصر                                                           4)همه موارد

20-  "سکینه" در آیه 4 سوره فتح به چه معناست؟

1)شک و تردید                  2)امنیت                                      3)آرامش و اطمینان خاطر                4)کشتی

21- امام صادق (ع) ایمان را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

1)کشی با سکان                 2)نردبان با ده پله                            3)زنجیر با بیست حلقه                     4)نردبان با بیست پله

22- راه شناخت وجود خدا کدام است؟

1)سیر در آفاق                  2)سیر در انفس                              3)سیر در انجم                              4)موارد1 و 2

23- ماده "فطر" در اصل به چه معناست؟

1)آغاز و شروع                2)جدا کننده                                   3)پیوند دهنده                                 4)گرایش

24- انسان از راه .... به اصل علیت آگاه می شود؟

1)نظم                             2)حدوث عالم                                3)امکان                                      4)فطرت

25- ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟

1)ضعف وجودی                2)حدوث                                     3)وجوب وجود                             4)امتناع

26- " منشاء آثار جدید در معلول" و "انگیزه فاعل از وقوع فعل" بیانگر علت های ......و ........ می باشد.

1)غایی-مادی                    2)صوری-فاعلی                            3)صوری-غایی                             4)غایی-فاعلی

27- هر نظمی بر اساس ...... از ناظمی کلیم و با شعور ناشی است.

1)تجربه                          2)استقرا                                      3)برهان                                      4)بداهت عقلی

28- راز مرکب نبودن خدا چیست؟

1)محتاج نبودن                  2)واجب الوجود بودن                      3)متشکل از اجزا نبودن                   4)همه موارد

29- کدام یک از گزینه های زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟

1)علم                             2)قدرت                                      3)حیات                                       4)رازقیت

30- به معنای اعمال قدرت و حاکمیت است؟

1)حکمت الهی                   2)قدرت الهی                                3)اراده الهی                                 4)قضا و قدر

           

 

بعد از این

اگر یادتان بود و

باران گرفت

دعایی به حال بیابان کنید...