نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

دکتر صدرا

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

08 خرداد 1395

دانشجویان گرامی:

خواهشمند است، تنها سوالات و پاسخ های زیر را برای امتحان مطالعه نمایید. هرگونه پاسخ به غیر از پاسخ های زیر غیر قابل قبول می باشد.

*هرگونه فروش این سوالات و پاسخ ها به هر طریقی پیگرد قانونی دارد.*

1. دین در لغت و در اصطلاح به چه معناست؟

دین در لغت به معنای فرمانبرداری ، خضوع، پیروی، اطلاعت، تسلم و جزا است . و در اصطلاح مجموعه عقاید و قوانین عملی و اخلاقی است که خداوند از طریق پیامبرانبرای هدایت و سعادت انسان ها نازل فرموده است.

2. نظری بودن دین به چه معناست؟

 فطری بود دین یعنی مطابق محتوای دین با ساختار وجودی انسان

3. کتاب مقدس وبخش های تشکیل دهنده آن را به اجمال نام ببرید.؟

 شریعت موسی –بخشی که به انبیاشهرت دارد – مکتوبات که شامل مزامیر ایوب غزل  سلیمان روت مراثی جامعه سلیمان استر دانیال عزرا نحمیا وتواریخ ایام است

4. عهد قدیم را به اجمال معرفی کیند؟

عهد قدیم که تنها مورد اعتقاد یهودیان است نزدیک به سه چهارم کتاب مقدس را در بر می گیرد.. این مجموعه در اصل به زبان عبری نگاشته و بعدها یونانی ترجمه گشته.

5. عهد جدید را به اجمال معرفی کنید ؟

بخش دوم کتاب مقدس عهد جدید است که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و یهودیان ان را معتبر نمی دانند.عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده است .

6. دیدگاه قران درباب کتاب مقدس را ذکر کنید؟

قران کتاب اسمان پیامبر گرامی خدا به همان صورت اصلی که بر پیامبر وحی شده در ختیار ما قرار گرفته ات . از دیدگاه قران تورات و انجیل دوکتاب اسمانی بوده اند که خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران فرو فرستاده است قران دراین باره می فرماید:

و تورات و انجیل را پیش از ان برای رهنمود مردم فرو فرستاده

ما تورات را که در ان رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم

و به انجیل را عطا کردیم که در ان هدایت و نوری است

اما قران کریم در ایاتی دیگر بیان میدارد که در تورات و انجیل تحریفاتی راه یافته است.

7. موفقیت چسیت؟

کمی نزدیک تر شدن از واقعیت به حقیقیت – کمی  نزدیک تر شدن از انچه شایسته است باشیم

8. اصول موفقیت کدام است؟

1- هدف   2- برنامه  3- استارت یا شروع   4 – پیگیری   5- ارزیابی

9. مهارت زبانی به چند دسته تقسیم می شوند؟ ذکر کنید.

به سه دسته : 1- واژگان  2- لحن و آهنگ  3- زبان بدن

10. فلسفه بعثت انبیا چیست؟

دعوت به بندگی خدا

اجتناب ازطاعوت

11. آیه تطهیر و پیام ان را ذکر کنید؟

خدا فقط میخواهد الودگی را از شما خاندان (پیامبر ) بزداید و شمارا پاک و پاکیزه گرداند. از این ایه به خوبی بر می اید که اراده تکوینی الهی به این تعلق گرفته که اهل بیت پیامبر را از هر نوع پلیدی بپیراید.

12. حدیث ثقلین را ذکر کنید؟

من دو چیز گران بها برای شما باقی میگذارم کتاب خدا و عترتم را مادامی که به این دو تمسکجویید هیچ گاه گمراه نمی شوید و این دو از هم جدا نم یشود تا اینکه بر حوض بر من وارد شوند

13. امام را در اصطلاح متکلمان شیعه به چه کسی گفته می شود؟

امام در اصطلاح متکلمان شیعه کسی است که در مقام جانشین رسول خدا نسبت به همه امور دینی و دنیوی جامعه اسلامی ریاست الهی عام و فراگیر دارد.

14. برخی وژگی هایی که امام باید داشته باشد را ذکر کنید؟

از جانب خدا نصب گردد، دارای مقام عصمت (پیراستگی از کناه و خطا ) باشد، نسبت به همه امور دینی علم لدنی و وسیع و گسترده داشته باشد تا در تبیین این امور و رفع مشکلات علمی و دینی جامعه اسلامی نیازمند  دیگران نباشد ، امام بدون یک چنین علم وسیعی نمی تواند خلایی را که عدم حضور پیامبر در جامعه اسلامی پیدید امده است پرکند.

15. برخی از عوامل تاثیر اسلام در پیشرفت تمدن را ذکر کنید؟

تشویق اسلام به فراگیری علم

بسط عدالت

مدارا و همزیستی مسالمت امیز

16. برخی از مصادیق بسط عدالت را ذکز کنید؟

عدالت در داوری

عدالت در حوزه اقتضاد

عدالت در امور معنوی و مادی

17. دو بخش مباحث نبوت را ذکر کنید و به اختصار توضیح دهید ؟

مباحث نبوت در قالب دو  بخش عامه و خاصه مطرح می شود بدین بیان که اگر این مباحث به طور کلی باشد نبوت عامه واگر مربوط به پیامبری خاص مانند پیامبر اسلام (ص) باشد نبوت خاصه نامیده می شود.

18. با بیان روایتی معنای انتظار را ذکر کنید. ( نیازی به متن عربی روایت نیست.)

رسول اکرم (ص) فرمودند: «افضل اعمال امتی انتظار الفرج »; بهترین اعمال امت من منتظر فرج امام زمان (عج) بودن است.

از این روایت معلوم می شود انتظار از سنخ عمل است، به بیان دیگر انتظار یک عمل است نه یک حالت.

19. ازدواج دارای چند هدف است ؟ نام ببرید؟

1 –تمایلات عاطفی    2- تأمین تمایلات غریزی   3 – پیوند  4 – امتداد وجود  5 – آرامش

20. غیرت را تعریف کنید؟

غیرت از سه عنصر تشکیل شده 1- معرفت  2- هویت  3- غیر زدایی     

21- اسلام یعنی چه؟

اسلام در لغت به معنای تسلیم و گردن نهادن است و در اصطلاح قرآن، مسلمان به معنای تسلیم مطلق در برابر فرمان خدا و توحید کامل و خالص از هر گونه شرک و دو گانه پرستی است.

22. معنی لغوی واصطلاحی معجزه راذکر کنید؟

معجزه درلغت به معنی عجز،یعنی ناتوانی است ودر اصطلاح به عمل خارق العاده ا ی گویند که پیامبران جهت اثبات ادعای نبوت خویش ازآن استفاده می نمایند.