نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ و و دانش۲ و دانش خانواده

اندیشه ۱ ۲

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ و و دانش۲ و دانش خانواده

21 دی 1395

نمونه سوالات اندیشه اسلامی۱

(مخصوص دانشجویان دانشگاه ایران خودرو)

۱. بدترین جنبندگان نزد خداوند چه کسانی هستند؟

۲. تفاوت بین ادراک نظری و عملی را ذکر کنید.

۳. تفاوت گرایش حیوانی و انسانی را با مثال ذکر کنید.

۴. ایمان از نظر امام رضا (ع) به چه معناست؟

۵. رابطه ایمان و عقل را به اختصار توضیح دهید.

۶. راه های شناخت خدا را ذکر کنید.

۷. ویژگی های امور فطری را نام ببرید.

۸. علت تام و ناقصه را تعریف کنید و با هم مقایسه کنید.

۹. نظم چیست؟

۱۰. تفاوت اراده تکوینی و تشریحی را ذکر کنید.

۱۱. عدل تشریحی به چه معناست؟

۱۲. برخی فواید نماز را ذکر کنید.

۱۳. دلیل عبادت چیست؟

۱۴. تعریف معاد در لغت و اصطلاح را بیان کنید.

۱۵. برخی نمونه های مشابه معاد را ذکر کنید.

۱۶. منظور از مرگ روح چیست؟

۱۷. آیا توبه مختصر پذیرفته است یا خیر؟ چرا؟

۱۸. چهار مورد از راه های رسیدن به بهشت را ذکر کنید.

۱۹. معنای قبر را ذکر کنید.

۲۰. معنای میزان چیست؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات اندیشه اسلامی۲

(مخصوص دانشجویان دانشگاه قوه قضاییه)

۱. دین در لغت له چه معناست؟

۲. دین در اصطلاح به چه معناست؟

۳. نظر قرآن درباره ی قرآن چیست؟

۴. فطری بودن دین به چه معناست؟

۵. عهد قدیم را به اختصار توضیح دهید.

۶. کتاب مقدس یهودیان به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببرید.

۷. عهد جدید را به اختصار توضیح دهید.

۸. عهد جدید به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

۹. نبوت را تعریف کنید.

۱۰. عناصر محوری نبوت را ذکر کنید.

۱۱. نبوت به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

۱۲. وحی در لغت و اصطلاح به چه معناست؟

۱۳. انواع وحی را توضیح دهید.

۱۴. اقسام عصمت را ذکر کنید.

۱۵. معجزه در لغت و اصطلاح به چه عناست؟

۱۶. موفقیت و اصول آن را ذکر کنید.

۱۷. تغییر به چه معناست؟ مهمترین تغییرات کدامند؟(۴مورد)

۱۸. ۴مورد از اهداف انبیا را نام برده و مهمترین آن کدام است؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوالات دانش خانواده و جمعیت

(مخصوص دانشجویان دانشگاه ایران خودرو)

1. موفقیت به چه معناست؟

کمی نزدیک تر شدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب.

2. گام های موفقیت را نام برده و مهمترین گام آن را ذکر کنید.

هدف-برنامه-شروع-پیگیری-ارزیابی// مهمترین: هدف

3. تغییر به چه معناست؟ و به چه چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.

تصحیح خطاها ، تکمیل نواقص// تغییر در: دانش-نگرش-توانش-روش

4. چهار برنامه ی اساسی برای یک خانواده موفق را نام ببرید.

پرورش جسم و جان-کسب و کار-روابط اجتماعی-تفریح،سرگرمی،خواب و استراحت

5. هدف از تشکیل خانواده را ذکر کنید. (5مورد)

عاطفی-غریزی-پیوند-تداوم وجود-آرامش

6. برخی از عوامل آرامش در قرآن کریم را ذکر کنید. (3مورد)

خواب-شب-مسکن-ازدواج-ایمان

7. هدف از فرزند دار شدن را با ذکر یک آیه از قرآن کریم ذکر کنید. (نیازی به متن عربی آیه نیست.)

فر+زند:یعنی شکوه زندگی // مال و اولاد شکوه زندگی هستند.

8. سه مورد از شش مورد اولویت دار در مهارت های ارتباطی زوجین را ذکر کنید.

گشاده رویی، گشاده دستی و غیرت به جا

9. دو نگرش قرآن کریم را نسبت به فرزند ذکرر کنید. (نیازی به متن عربی آیه نیست.)

لباس هم باشند-مایه ی آرامش هم باشند

10. از نظر افلاطون مهمترین فضایل انسان کدامند؟

حکمت-شجاعت-عفت-عدالت

11. مهمترین عناصر زبان کدامند؟

واژگان و تعابیر - لحن و آهنگ - زبان بدن

12. 5 مورد از تمایلات عاطفی را ذکر کنید.

دوستی- تعریف - تقدیر - تشویق - حمایت و پشتیبانی - افتخار - به حساب آوردن

13. با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، اهمیت کنار هم بودن اعضای خانواده را ذکر کنید.

 ”نشستن مرد پیش زن و فرزندنش، نزد خداوند محبوب تر است از اعتکاف در این مسجد من.”

14. برخی قرابت های مهم بین طرفین قبل از ازدواج را ذکر کنید. (4مورد)

زیستی - فرهنگی-اجتماعی - اعتقادی - اقتصادی - سیاسی - هیجانی

15. موارد اولویت دار در ازدواج کدامند؟

پذیرش خانوده ها - اخلاق - کسب و کار

 

 

*لازم به ذکر است :3نمره تحقیق و 3 نمره حضور درکلاس در نظر گرفته شده است.

هرگونه تحویل تحقیق سر جلسه ی امتحان پذیرفته نیست.

 

با آرزوی موفقیت برای شما فرزانگان