موافقان و مخالفانمان!

دکتر علی صدرا

موافقان و مخالفانمان!

13 مرداد 1397

افراد موفق و بزرگ، حتي از موانع هم پله اي براي بالا رفتن مي سازند.
غير ممكن است ما بخواهيم كاري را شروع كنيم و با مشكلات روبه رو نشويم

و يا افرادي كه با حسادت و غرض ورزي به هر طريقي بخواهند جلوي پيشرفت ما را بگيرند.
تا زماني كه نتوانيم مشكلات را با صبر تدبير حل كنيم نمي توانيم پيـشرفـت كنيم...