قدیما عطر می زدند......

دکتر علی صدرا

قدیما عطر می زدند......

27 مرداد 1397

آراستگي و خوشبويي باعث تقويت روابط همسران و فرزندان مي شود.
آراستگي مان را تنها براي خارج از خانه نبريم! بوي خوش و زيبايي ظاهري ما

مي تواند كمك بزرگي به تقويت روابط با عزيزانمان شود...