سوالات دانش خانواده

دکتر علی صدرا

سوالات دانش خانواده

06 شهریور 1396

مخصوص دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی ایران خودرو

 

1_ عوامل موثر بر چهار مهارت هوش عمومی  در پنج سال اول را بنویسید.

2_ عناصر سازنده زبان را ذکر کنید.

3__از نظر سازمان جهانی بهداشت، به چه فاصله سنی نوجوان گفته می شود؟

4_ برخی عوامل آرامش از نظر قرآن کریم را نام ببرید.

5_سه مرحله حساس رشد را نام ببرید.

6_ مهم ترین متغیرهای ناظر بر تابع نوجوانی را ذکر کنید.(5 مورد)

7_ اقسام رفتارهای بشر را ذکر کنید.(3 دسته)

8_ برخی عوامل آرامش از نظر قرآن کریم را نام ببرید.

9_ سه شخصیتی را که باید در خودمان پرورش دهیم را ذکر کنید.

11_دو نوع نگرش قرآن کریم را به همسر، ذکر کنید.

12_ برخی آسیب های اجتماعی را نام ببرید.(3مورد)

13_ چهار مورد از ویژگی های دوران نوجوانی را بنویسید.

14_بر اساس آیه 6 سوره مبارکه تحریم، دیدگاه قرآن نسبت به خانواده بنویسید.

15_مهمترین عوامل موثر در دوره بارداری به ویژه در در 3 ماهه دوم بارداری را ذکر کنید.

16_ به چه فاصله سنی، سن خروسی گفته می شود؟