تعبیر گذشته ، حال و آینده

دکتر علی صدرا

تعبیر گذشته ، حال و آینده

20 آبان 1397

این جدول را همیشه به خاطر داشته باشیم.
گذشته را در نظر چه فرزندمان چه خودمان، تجربه معنا کنیم تا حال امروزمان خوب باشد

و به آینده امیدوار باشیم!
اگر گذشته را شکست تلقی کنیم و مدام افسوس گذشته را بخوریم، حال خوبی نخواهیم داشت و دچار

#آینده_نگرانی خواهیم شد به جای
#آينده_نگری!