با سواد کیست؟

دکتر علی صدرا

با سواد کیست؟

17 مهر 1397

چقدر از اين جملات استفاده ميكنيم:
زمان ما ...
دوره ي ما كه...
من خودم همه رو مشاوره ميدم!
نه بابا اينكار هم هيچ تاثيري نداره!
و... جملاتي كه كم و بيش مي شنويم و حتي شايد خودمان هم بكار ببريم.
واقعا در زندگي سعي كرده ايم تغيــير كنيم يا همچنان روي موضع خود پافشاري ميكنيم؟
آيا از انچه كه ميشنويم، ميبينيم، ميخوانيم تغييري هم در زندگي خود ايجاد ميكنيم؟
شما بگوييد، من و ما به عنوان يك خانواده ، چقدر در اين عصر باسواد هستيم؟