ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر

30 خرداد 1393

حتما شما هم این را شنیده اید که فرصت دومی برای تاثیر گذاری اولیه به دست نمی آوریم. این تاثیر گذاری اولیه گاهی رو در رو نیست بلکه به شکل تلفنی انجام می شود. بسیاری از ارتباطات هرگز حضوری صورت نمی گیرد بلکه بیشتر تلفنی است. در دنیای کنونی و شرایطی که امروز جامعه ی جهانی دارد، واقعیت اینست که قسمت عمده ای از ارتباطات کسب و کار و زندگی اجتماعی ما از طریق تماس تلفنی اجرا می شود و برای موفقیت در شرایط زندگی امروزی باید با مهارت های مذاکره ی تلفنی آشنا شویم. واقعیت این است که مذاکره ی تلفنی کار دشواری است زیرا ما علائم چهره و زبان بدن را نداریم و فقط کلمات و لحن حرف زدن را داریم، لذا عامل صدا ( نحوه صحبت کردن) به عنوان عامل مهم در ارتباط به شمار می آید.