ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر

  • دسته بندی: مهارت های فردی
  • ۱۴
  • حتما شما هم این را شنیده اید که فرصت دومی برای تاثیر گذاری اولیه به دست نمی آوریم. این تاثیر گذاری اولیه گاهی رو در رو نیست بلکه به شکل تلفنی انجام می شود. بسیاری از ارتباطات هرگز حضوری صورت نمی گیرد بلکه بیشتر تلفنی است. در دنیای کنونی و شرایطی که امروز جامعه ی جهانی دارد، واقعیت اینست که قسمت عمده ای از ارتباطات کسب و کار و زندگی اجتماعی ما از طریق تماس تلفنی اجرا می شود و برای موفقیت در شرایط زندگی امروزی باید با مهارت های مذاکره ی تلفنی آشنا شویم. واقعیت این است که مذاکره ی تلفنی کار دشواری است زیرا ما علائم چهره و زبان بدن را نداریم و فقط کلمات و لحن حرف زدن را داریم، لذا عامل صدا ( نحوه صحبت کردن) به عنوان عامل مهم در ارتباط به شمار می آید.

    لینک اشتراک گذاری http://ostadsadra.ir/blog/159/
    دیدگاه ها

    بدون دیدگاه